راه اندازی یک سیستم RO، به خصوص هنگامی که ممبرین های جدید نصب شده اند، نیاز به دقت دارد تا از شکسته شدن مدول های غشائی در اثر ضربهی آب جلوگیری شود ابتدا قبل از انجام هر اقدامی، باید روش های راه اندازی ارائه شده توسط فروشنده تجهیزات را به طور کامل بخوانید و بفهمید. سپس، برای جلوگیری از آسیب ناشی از ضربه آب بهممبرین ها، در شروع راه اندازی باید شیرهای مربوط به جریان غليظ و آب تصفیه شده به طور کاملباز شوند. هرگز سیستم RO را با وجود بسته بودن شیر جریان غليظ روشن نکنید، و بعد آن را بازنگهدارید تا مقدار بازیابی به مقدار مطلوب برسد. پمپ تغذيه RO باید به آرامی روشن شود،به طوری که سرعت افزایش فشار بیشتر از 10psi در هر ثانیه نشود. اگر از محرک الکتریکی بافرکانس متغیر استفاده می شود، می توان آن را به گونه ای تنظیم کرد که به آرامی روشن گردد.اگر VFD نصب نشده است، و از پمپ گریز از مرکز استفاده می شود، شیر مربوط به جریان غليظ باید شروع به باز شدن کند و سپس به آرامی بسته شود تا مقدار بازیابی و فشار خوراک به حد مطلوب برسند، مطمئن شوید که سرعت افزایش فشار در حد قابل قبولی است. استفاده ازپمپ های قدیمی با جابه جایی مثبت نیاز به تعدیل کننده ارتعاشات و یک روشن شدن نرم دارند،که برای این امر از شیرهای جریان غليظ و جریان برگشتی پمپ (که هر دو در حال باز شدن کامل هستند استفاده می شود تا مقدار بازیابی و فشار خوراک تنظیم گردد.برای جلوگیری از وارد آمدن آسیب به ممبرینها، shimها باید به طور صحیح قرار بگیرند و حلقه محوری نیز به درستی نصب شود، حرکت مدول ها را در حین روشن و خاموش کردن سیستم RO ، به حداقل می رسانند ویا از آن جلوگیری می کنند.
                   

                         بازیابی آب خوراک همجون آب تولید شده تابعی از عوامل مختلف است. این عوامل شامل غلظت مواد تشکیل دهنده رسوب در آب خوراک و طراحی  آرایه RO می باشد، غلظت اشباع موادی که در تشکیل رسوب نقش دارند، مقدار بازیابی این مواد را محدود می کند. طرح ریزی با استفاده از مقدار تولید بون، حلالیت محصولات، و LSI، قبل از تکمیل ظرفیت سیستم RO جهت تعیین احتمال رسوب گرفتگی، باید آماده شود، موادضدرسوب می توانند برای به تأخیر انداختن و یا حتی از بین بردن رسوب مورد استفاده قرار گیرند،آن چنان که بالاترین مقدار بازیابی ها نیز قابل حصول می شوند، طراحی سیستم در تعیین بازیابی مناسب توسط یک سیستم RO مؤثر می باشد. در هنگام درنظر گرفتن مقدار بازیابی مناسب توسط سیستم RO ، نرخ شدت تربازها در لوله تحت فشار،مقدار بازیابی در مدول، و مقادیر BETA همگی باید منظور شوند، مقدار بازیابی بالاتر سیستم RO ، نرخ شدت جریانهای محلول غلیظ نزدیک و مقدارباریابی مدول های مجزا به حدود توصیه شده توسط تولیدکنندگان ممبری می رسند
                   

CE SITE A ÉTÉ CONSTRUIT EN UTILISANT